Veikla

LiSVA projektų veiklos kryptys

LiSVA tikslas yra stiprinti socialinio verslo ekosistemą Lietuvoje. Tai yra daroma trimis kryptimis: advokacija, komunikacija ir socialinių veslininkų gebėjimų stiprinimas bei bendruomenės kūrimas. Šios kryptys atsispindi ir asociaciojs vykdomose projektose. Dėl bendradarbiavimo galimybių  įgyvendinant projektus kviečiame rašyti mums: info@lisva.org

Vykdomi projektai

Projektas POSITIVE („Dalyvaujanti atvira socialinė inovacija, susiejant vertingas ekosistemas“), (2023-2024)

Projekto biudžetas – 499 982,81 Eur

Trukmė: 2023.02.01 – 2024.11.30

Projekto partneriai: Steinbeis 2i gmbh (Vokietija), HIT – Hub Innovazione Trentino (Italija), Viešoji įstaiga Lietuvos inovacijų centras (Lietuva), Grünhof – Coworking, Startups & Innovation | Grünhof Freiburg (Vokietija), Social Tank Societa Cooperativa (Italija) ir Lietuvos socialinio verslo asociacija (Lietuva).

Finansuojama: Europos Sąjungos Horizon Europe programos

Tikslai:

Tyrimai parodė, kad socialiniai inovatoriai, plėtodami ir plėsdami savo verslą, susiduria su keturiais pagrindiniais iššūkiais: patekimu į rinką, finansiniu tvarumu, įgūdžiais ir tinkamais tinklais. Projektas POSITIVE („Dalyvaujanti atvira socialinė inovacija, susiejant vertingas ekosistemas“, angl. k. –„Participatory Open Social Innovation Through Interlinking Valuable Ecosystems“) spręs šiuos iššūkius paveikdamas išorinius ir vidinius veiksnius per žinių perdavimą ir technologijų bei socialinių inovacijų sferų derinimą ir šių ekosistemų tarpusavio ryšį.

Projektas POSITIVE prisidės prie šių iššūkių sprendimo didindamas informuotumą apie socialinių inovacijų (SI) ir socialinio verslumo (SE) naudą, siūlydamas mokymus apie socialinį verslumą verslo paramos organizacijoms, kurie leis geriau remti socialinius inovatorius, ir suteiks naujų galimybių socialinius verslininkus skaitmeninti savo produktus ir paslaugas bei įgyti naujų įgūdžių trijose šalyse organizuojant „POSITIVE inovacijų iššūkį“ (POSITIVE Impact Challenge).

Daugiau informacijos apie veiklas: www.positivechallenge.eu

Lietuvos socialinio verslo asociacijos stiprinimo projektas G-A-L-I-U’24 (gebėjimai-atstovavimas-lyderystė-inovacijos-užimtumas) (2024)

Projekto biudžetas: 64921 EUR
Projekto trukmė: 2024
Projekto tikslas: Stiprinti Lietuvos socialinio verslo asociacijos institucinius gebėjimus užtikrinant jos kokybišką ir sistemingą visuomenės interesų atstovavimą socialinio verslo viešos politikos srityje.

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (NVO fondas).

P-E-A-C-E’22 (Neformaliojo suaugusiųjų švietimo partnerystė, siekiant taikaus bendruomenių įgalinimo)

Projekto trukmė:  2023 m. vasaris  –  2024 m. liepa

Projekto biudžetas: 60 000 Eur

Projekto partneriai: Lietuvos socialinio verslo asociacija, DIESIS Network (Belgija)

Finansuojama: ES (Erasmus +, mažos vertės partnerysčių bendradarbiavimo suaugusiųjų švietimo programa)

Projekto svetainė: https://lisva.org/p-e-a-c-e22/

Tikslai

Projektu siekiama įgalinti Lietuvos ir Europos organizacijas, dirbančias su migrantais, stiprinti savo gebėjimus skatinti socialinę įtrauktį ir integraciją į darbo rinką, palengvinant bendruomenių dialogą ir užtikrinant dalyvių kvalifikacijos kėlimą. Projekto metu bus sukurti įrankiai tarptautiniams žinių, gerųjų praktikų ir edukacinių priemonių mainams. Ilgalaikėje perspektyvoje bus kuriamos strategijos, taikančios socialinės ekonomikos (SE) metodikas ir įrankius taikioms visuomenėms kurti.

Projektą finansuoja Europos Komisija pagal programą Erasmus+

Žalieji ir skaitmeniniai įgūdžiai kaimo vietovių verslininkams

Projekto trukmė:  2022 m. lapkritis  –  2024 m. balandis

Projekto biudžetas: 60 000 Eur

Projekto partneriai: Lietuvos socialinio verslo asociacija, SWIDEAS (Švedija), Tomorrow Together (Vokietija)

Finansuojama: ES (Erasmus +, mažos apimties partnerysčių bendradarbiavimo suaugusiųjų švietimo programa)

Projekto svetainė: https://lisva.org/regreen

Tikslai

Projektu siekiama padėti būsimiems ir esamiems verslininkams kaimo vietovėse stiprinti savo verslą ir verslo idėjas perduodant žinias, susijusias su žiediniais ir efektyviai išteklius naudojančiais verslo modeliais bei skaitmeninimu. Taip pat stiprinti ryšius tarp verslui nusiteikusių žmonių kaimo vietovėse, remti mokymų apie žiedinę ekonomiką prieinamumą, skatinti „žalią atsakingą verslumą“ ir skaitmeninius įgūdžius.

Europos socialinio verslo monitoringas (ESEM)

Projekto trukmė: 2023-2024 m.

Projekto aprašymas:  Europos socialinio verslo monitoringo (ESEM) projektas yra pirma socialinio verslo stebėsenos iniciatyva Europos lygiu. Pagrindinis projekto tikslas – bendrauti, skatinti, remti ir atliepti socialinio verslo poreikius bei interesus, susijusius su vertės ir poveikio kūrimu, socialinės ekonomikos puoselėjimu visoje Europoje ir už jos ribų. 

ESEM kaupia ir analizuoja dalyvių įžvalgas apie socialinį verslą ir perteikia jas sprendimų priėmėjams, valstybės institucijoms, investuotojams, tyrėjams ir poveikio kūrimą praktikuojantiems verslams. Daugiau duomenų, žinių ir geresnis sektoriaus supratimas reiškia, kad finansavimas, ES bei nacionalinė politika gali tapti geriau pritaikyti ir labiau atliepti tiek besikuriančių socialinių verslų, tiek ir patyrusių socialinių verslininkų poreikius. Euclid tinklas (angl.k. Euclid Network) vadovaujantis ESEM projektui sieja ekosistemos stebėseną su Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslų pasiekimu iki 2030 m.

Daugiau nei 2 000 socialinių verslų pasidalijo savo patirtimi paskutiniame ESEM leidime ir jų balsai jau daro įtaką ES institucijoms, vyriausybėmis, savivaldai, akademikams ir politikos formuotojams visoje Europoje. Tai tik pradžia!

Daugiau informacijos: https://euclidnetwork.eu/portfolio-posts/european-social-enterprise-monitor-esem/

Žiemgalos ir Šiaurės Lietuvos socialinio verslumo ekosistemos tobulinimas (angl. k. Improving the social entrepreneurship ecosystem in Zemgale & Northern Lithuania)

Projekto biudžetas: 595 286,00 EUR
Projekto trukmė: 2024-2026

Projekto aprašymas:  RE:Impact tikslas – skatinti regioninę socialinio verslumo ekosistemą Žiemgalos ir Šiaurės Lietuvos regionuose. Projekto partneriai stiprins socialinių verslų gebėjimus, užtikrins viešojo sektoriaus dalyvavimą, kurs mokytojams ir verslo centrams naudingą medžiagą. Taip prisideda prie vertės ir teigiamo socialinio poveikio vietos bendruomenėms kūrimo.

Projekto partneriai: Žiemgalės planavimo regionas (lat. k. Zemgales plānošanas reģions; angl. k. Zemgale Planning region), Latvijos socialinio verslo asociacija (lat. k. LSUA – Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija; angl. k. Social Entrepreneurship Association of Latvia), Rokiškio rajono savivaldybės administracija.

Projektas finansuojamas „Interreg Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną“ programos 2021-2027 m. lėšomis. Projekto numeris: LL-00020.

Daugiau informacijos: https://latlit.eu/theprojects/re_impact/ 

Projekto veiklos:  projekto metu bus:

 

Verslo asociacijų dalyvavimo tarptautiniuose tinkluose projektai

Projekto biudžetas: apie 7000 EUR

Projekto trukmė: 2024-2026

Projekto aprašymas: LiSVA vykdo du verslo asociacijų dalyvavimo tarptautiniuose tinkluose  projektus. Pirmasis skirtas sustiprinti LiSVA dalyvavimą tarptautiniame „Diesis“ tinkle (angl. k. Diesis Network). Diesis tinklas, įkurtas 1997 m., šiuo metu yra vienas plačiausių socialinės ekonomikos, socialinio verslumo ir socialinių inovacijų plėtros rėmimo tinklų. 

Antruoju projektu LiSVA išplečia savo vertę ir poveikį kuriančių partnerių tinklą per bendradarbiavimą su 49 organizacijomis „Euclid“ tinklo (angl. k. Euclid Network) narėmis iš 29 šalių, tačiau aktyviai veikiančių net daugiau nei 60 šalių visame pasaulyje. 

LMT projektai Nr. 10-039-P-0001-20 ir Nr. 10-039-P-0001-21 yra finansuojami Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis pagal planą „Naujos kartos Lietuva“.

BuySocialEuropeB2B

Projekto biudžetas: 324 573,37 Eur 

Projekto trukmė: 2023 – 2024 

Projekto aprašymas: Kuriant stiprią, socialiai paveikių pirkimų B2B (verslas verslui) rinką, aktualu suartinti tradicinio verslo įmones (pirkėjus) su socialiniais verslais (tiekėjais). Tam skirtas Buy Social Europe B2B konsorciumo projektas, kuriam vadovauja Euclid Network  the European Social Enterprise Network

BuySocialEuropeB2B – tai socialinio ir tradicinio (įpratinio) verslo ekosistemų suartinimo projektas. Jis sutelktas į „verslas verslui“ santykių puoselėjimą, įskaitant tradicinio verslo įmonių rengimą bendradarbiavimui su socialiniu verslu ir atvirkščiai. Be to, tai judėjimo „Žmonėms ir Žemei“ (angl.k. People and Planet) pradžia, kur per „verslas verslui“ bendradarbiavimo modelį siekiama sukurti vertę ir poveikį tvariai ateičiai, stipriai ir tvariai, t.y. į žmones bei į planetą orientuotai ekonomikai. 

Projekto partneriai: Social Enterprise UKYunus Social BusinessSocial Entrepreneurship Netzwerk Deutschland (SEND), Social Enterprise NLReach for Changethe Sustainable Procurement PledgeSAP, ir Zurich Insurance, bei dar 13 partnerių veikiančių nacionalinėse, šalies lygmens, jurisdikcijose: Belgijoje (Sociale InnovatieFabriek), Bulgarijoje (BCause Foundation), Kroatijoje (Act Grupa), Prancūzijoje (Mouvement Impact France), Graikijoje (Academy of Entrepreneurship (AKEP), Vengrijoje (Coalition of Hungarian Social Enterprises), Airijoje (Social Enterprise Republic of Ireland, SERI), Latvijoje (Social Entrepreneurship Association of Latvia, SEAL), Lietuvoje (Lithuanian Social Business Association, LiSVA), Portugalijoje (Associação Portuguesa para a Inovação Social – Eslider), Serbijoje (Smart Kolektiv), Slovėnijoje (Fund2740) ir Šveicarijoje (Social Enterprise Network Switzerland, SENS).

Finansuojama: EU SMP –  European Union Single Market Programme by the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA).

Daugiau informacijos: https://buysocialeuropeb2b.eu/en

Projekto produktai ir veiklos:

 

"The Baltic Sea Impact Network"

Projekto biudžetas: €86,759.05

Projekto trukmė: 2023 10 – 2025 09.

Projekto aprašymas: “Baltic Sea Impact Network” (BSIN) – tai unikalus, jau antrą kartą organizuojamas, tarptautinis tinklas, kuris skirtas 50 socialinių verslininkų iš Švedijos, Latvijos, Lietuvos, Estijos ir šį kartą priimti nauji nariai iš Danijos ir Ukrainos. Tinklas siekia padėti nariams įgyti naujų įgūdžių, užmegzti ryšius su bendraminčiais iš kaimyninių šalių ir padidinti socialinių verslininkų prieigą prie atitinkamų suinteresuotųjų subjektų.

Projekto partneriai: Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Reach for Change, Reach for Change Latvia, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija – LSUA

Finansuojama: #BalticSeaImpactNetwork finansuojamas Svenska institutet

Daugiau informacijos: https://reachforchange.org/programs/ecosystem-development/baltic-sea-impact-network/

Įvykdyti projektai

"Nordic-Baltic Cooperation for Green and Inclusive Societies"

Projekto tikslas: stiprinti bendradarbiavimą su Baltijos  šalių  ir Švedijos organizacijomis dirbančiomis sociainio verslo srityje bei stiprinti bendradarbiavimą tarp sociainlių verslų veikiančių aplinkosaugos, žaliosios ekonomikos, klimato kaitos srityse.

Projekto partneriai: Social Enterprise EstoniaSocial Enterprise Association of Latvia,  SE Forum.

LiSVA stiprinimo projektas
„G-A-L-I-U“

Projekto tikslas: skatinti aktyvų ir kokybišką NVO įsitraukimą į socialinio verslo politikos formavimą bei įgyvendinimą. Padėti valstybės institucijoms formuoti viešąją politiką socialinio verslo sirtyje ir teikti konkrečius siūlymus valstybės bei savivaldybių institucijoms dėl socialinio verslo plėtros ir piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus.
Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.

 

„NVO ĮSITRAUKIMAS Į VALSTYBĖS VALDYMĄ SOCIALINIO VERSLUMO SRITYJE“

Projekto tikslas: Skatinti aktyvų ir kokybišką NVO įsitraukimą į socialinio verslumo politikos formavimą bei įgyvendinimą. 

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0017.

Partneriai: Lietuvos Junior Achievemnt, Maltos ordino pagalbos tarnyba, Geri Norai. 

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019-2021 metai

Lietuvos kaimo tinklo finansuojamas projektas „Drąsa veikti ir keisti“

Projekto tikslas: prisidėti prie KPP įgyvendinimo kokybės, užtikrinant keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika per mokymus VVG nariams ir administracijai bei VVG teritorijoje esantiems/ kuriamiems verslams ir suteikiant galimybes tarptautiniam VVG bendradarbiavimui, per komunikaciją internetiniuose socialiniuose tinkluose ir sukurtą viešai prieinamą, turinčią ilgalaikę išliekamąją vertę, audiovizualinę produkciją bei jos demonstravimą tiek Lietuvos socialinio verslo asociacijos renginių metu, tik viešai internete, tiek pagal galimybes VVG internetiniuose kanaluose ar socialiniuose tinkluose.

Projekto metu kuriamos socialinio verslo regionuose video istorijos bei aktyviai vykdoma komunikacija apie socialinį verslą regionuose LiSVA Facebook puslapyje. 

Projektas finansuojamas iš Lietuvos kaimo tinklo techninės pagalbos priemonės pagal programą „Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“.

Lietuvos kaimo tinklo finansuojamas projektas „Drąsa veikti ir keisti'22“

Projekto tikslas: prisidėti prie KPP įgyvendinimo kokybės, užtikrinant keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika per mokymus VVG nariams ir administracijai bei VVG teritorijoje esantiems/ kuriamiems verslams ir suteikiant galimybes tarptautiniam VVG bendradarbiavimui, per komunikaciją internetiniuose socialiniuose tinkluose ir sukurtą viešai prieinamą, turinčią ilgalaikę išliekamąją vertę, audiovizualinę produkciją bei jos demonstravimą tiek Lietuvos socialinio verslo asociacijos renginių metu, tik viešai internete, tiek pagal galimybes VVG internetiniuose kanaluose ar socialiniuose tinkluose.

Projekto metu kuriamos socialinio verslo regionuose video istorijos bei aktyviai vykdoma komunikacija apie socialinį verslą regionuose LiSVA Facebook puslapyje. 

Projektas finansuojamas iš Lietuvos kaimo tinklo techninės pagalbos priemonės pagal programą „Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“.

"Pamatuotas žaliasis poveikis"

📢 LISVA kartu su partneriais iš Danijos (BrainLog), Latvijos (The New Door) ir Švedijos (Swideas) įgyvendina Šiaurės ministrų tarybos programos „Nordplus Adult“ projektą – „Pamatuotas žaliasis poveikis“ (angl. – „Green Impact Measured“). Projektas skirtas socialiniams verslams, vystantiems veiklas žaliosios ekonomikos srityje. Pasitelkus gerąsias užsienio šalių praktikas bus sukurtas jų kuriamo poveikio įsivertinimo įrankis – poveikio matavimo įsivertinimo fasilitatoriaus gidas.

Daugiau informacijos – www.green-impact-measured.site

Sužinok pirmas apie artėjančius LiSVA renginius ir socialinio verslo naujienas.

Prenumeruok naujienas!

Scroll to Top