Prasidėjo registracija į tarptautinio projekto PEACE’22 sesiją

*”Scroll down for English”*

Kviečiame registruotis antrajai PEACE’22 mokymosi sesijai, kuri vyks Vilniuje balandžio 10 d.  10:00-14:00 vietos laiku.

Šio tarptautinio renginio tema – “Empower & Integrate for Social Inclusion and Peacebuilding” , kuris yra Trijų jūrų verslo forumo gretutinis renginys.

PEACE’22 tarpusavio mokymosi sesijoje naudinga dalyvauti socialiniams verslams, jų bendruomenėms ir kitoms socialinės ekonomikos organizacijoms, dirbančioms su migrantais ir pabėgėliais iš Ukrainos. 

Kas yra taikus bendruomenių įgalinimas?

Tvarus darbo vietų kūrimas gali padidinti migrantų ir pabėgėlių grupių bei priimančiųjų bendruomenių atsparumą, ypač juos perkvalifikuojant, tobulinant ir mokant. Suteikdami asmenims įsidarbinimo įgūdžių ir galimybių, jie tampa geriau pasirengę atlaikyti ekonominius sukrėtimus ir visuomenės iššūkius. Tai, savo ruožtu, prisideda prie taikos kūrimo proceso, nes sukuria atsparesnes bendruomenes, kurios gali prisitaikyti prie kintančių aplinkybių ir yra geriau pasiruošusios priimti ekologinius ir skaitmeninius pokyčius. 

Diesis tinklas ir Lietuvos socialinio verslo asociacija projektu P-E-A-C-E’22project siekia įgalinti Lietuvos ir #Europos organizacijas dirbančias su migrantais ir pabėgėliais, stiprinti gebėjimus, skatinti socialinę įtrauktį bei integraciją į darbo rinką taip palengvinant bendruomenių dialogą ir užtikrinant dalyvių kvalifikacijos tobulinimą per suaugusiųjų neformaliojo švietimo veiklas.

Programa ir kalbėtojai:

10.00 – Registracija ir pasveikinimas

10.15 – Įžanginės kalbos

 • Viktorija Bražiūnaitė, Lietuvos socialinio verslo asociacija.
 • Gediminas Varvuolis, Lietuvos Respublikos ambasadorius ypatingiems pavedimams  junglumo ir Trijų jūrų iniciatyvos klausimais

10.30 – Pagrindinė kalba „Socialinės ekonomikos ekosistemų vaidmuo kuriant taikesnes visuomenes“,

 • Gianluca Pastorelli, Tarptautinio tinklo „Diesis Network“ vykdantysis prezidentas

11.00 – Dirbtuvės „Taikios ir klestinčios ateities bendras projektavimas“

12:30 – Pietūs.

13:00 – 14.00 Plenarinė diskusija ir baigiamosios pastabos

 • Emanuelis Zingeris, Parlamentinio demokratijos forumo prezidentas, Lietuvos Respublikos Seimo narys
 • Petro Darmoris, „Social Economy Ukraine“ organizacijos vadovas (Ukraina)
 • Eugenija Kovaliova, Ukreate Hub vadovė
 • Alina Bocharnikova, organizacijos „Future Development Agency“ patarėja socialinių inovacijų klausimais (Ukraina)

Moderuoja: Viktorija Bražiūnaitė, Lietuvos socialinio verslo asociacijos vadovė

REGISTRACIJA

Sesija vyks anglų kalba, daugiau informacijos apie renginį ir darbotvarkę teiraukitės el. paštu viktorija.b@lisva.org

P-E-A-C-E’22 „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo partnerystė, siekiant taikaus bendruomenių įgalinimo“ projektu siekiama įgalinti Lietuvos ir Europos organizacijas, dirbančias su migrantais, ypač su pabėgėliais, stiprinti savo gebėjimus skatinti socialinę įtrauktį ir integraciją į darbo rinką, palengvinant bendruomenių dialogą ir užtikrinant dalyvių kvalifikacijos kėlimą. Projekto metu bus sukurti įrankiai tarptautiniams žinių, gerųjų praktikų ir edukacinių priemonių mainams. Ilgalaikėje perspektyvoje bus kuriamos strategijos, taikančios socialinės ekonomikos (SE) metodikas ir įrankius taikioms visuomenėms kurti.

Daugiau informacijos apie projektą: https://lisva.org/p-e-a-c-e22/

 

In English:

 

REGISTRATION FOR THE PEACE’22 SESSION IS NOW OPEN

We invite you to register for the second session of PEACE’22, which will take place in Vilnius on the 10th of April, 10:00-14:00 local time. The theme of this international event is “Empower & Integrate for Social Inclusion and Peacebuilding”, a side event of the Three Seas Business Forum.

The PEACE’22 Peer Learning Session is beneficial for social businesses, their communities and other social economy organisations working with migrants and refugees from Ukraine. 

What is Peaceful Community Empowerment?

Sustainable job creation can increase the resilience of migrant and refugee groups and host communities, especially through retraining, upskilling and training. By providing individuals with employability skills and opportunities, they are better equipped to withstand economic shocks and societal challenges. This, in turn, contributes to the peace-building process by creating more resilient communities that are able to adapt to changing circumstances and are better prepared to face ecological and digital change.

The P-E-A-C-E’22project aims to empower Lithuanian and #European organisations working with migrants and refugees to build capacities, promote social inclusion and integration into the labour market by facilitating community dialogue and ensuring participants’ skills development through adult non-formal education activities.

Programme and speakers:

10.00 – Registration and welcome

10.15 – Opening speeches

 • Viktorija Bražiūnaitė, Lithuanian Social Business Association
 • Gediminas Varvuolis, Ambassador of the Republic of Lithuania on Special Assignments for Connectivity and the Three Seas Initiative

10.30 – Keynote speech “The role of social economy ecosystems in building more peaceful societies”

 • Gianluca Pastorelli, Executive President of Diesis Network 

11.00 – Workshop “Co-designing a peaceful and prosperous future”

12:30 – Lunch.

13:00 – 14:00 Plenary discussion and concluding remarks

 • Emanuelis Zingeris, President of the Parliamentary Forum for Democracy, Member of the Seimas of the Republic of Lithuania
 • Petro Darmoris, Head of Social Economy Ukraine
 • Eugenia Kovaleva, Head of Ukreate Hub
 • Alina Bocharnikova, Social Innovation Advisor, Future Development Agency (Ukraine)

Moderated by Viktorija Braziūnaitė, Head of Lithuanian Social Business Association

REGISTRATION

Session will be held in English, for more information about the event and agenda please contact viktorija.b@lisva.org

The P-E-A-C-E’22 project “Partnerships in Non-formal Adult Education for Peaceful Community Empowerment” aims to empower Lithuanian and European organisations working with migrants, especially refugees, to strengthen their capacities to promote social inclusion and integration into the labour market, by facilitating community dialogue and ensuring the professional development of participants. The project will develop tools for the transnational exchange of knowledge, good practices and educational tools. In the longer term, strategies will be developed applying social economy (SE) methodologies and tools to build peaceful societies.

 

For more information on the project: https://lisva.org/p-e-a-c-e22

 

Sužinok pirmas apie artėjančius LiSVA renginius ir socialinio verslo naujienas.

Prenumeruok naujienas!

Scroll to Top